Ajankohtaista

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen (Y-sopimus) virastoeräneuvottelut 1.3.2024

Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 2,00 %:n yleiskorotuksella ja 0,50 % sopimuskohtaisella virastoerällä. Sopijaosapuolilla oli mahdollisuus sopia yleiskorotuksen ja virastoerän suhteesta myös toisin, siten että virastoerä on enintään 1,50%.

Sopijaosapuolet olivat yhteisesti sopineet virastoeräneuvotteluiden takarajan pidentämisestä 15.2.2024 saakka. Neuvotteluiden tuloksena sopijaosapuolet sopivat virastoeräratkaisun rahoittamiseksi yleiskorotuksen ja virastoerän välisen suhteen muuttamisesta niin, että virastoerä oli suuruudeltaan 0,56 % ja yleiskorotus Y -sopimuksen vaativuustasojen tehtäväkohtaiseen palkkaan 1,94 %.

Neuvottelutulos saavutettiin 14.2.2024 ja valtiovarainministeriö hyväksyi neuvottelutuloksen allekirjoittamisen tarkentavaksi virkaehtosopimukseksi 4.3.2024.

Virastoeräratkaisulla on myös jatkettu edellisen virastoeräkierroksen yhteydessä neuvottelupöytäkirjaan kirjattujen yhteisten tavoitteiden toteuttamista.

1.3.2024 Virastoerällä toteutettavaksi sovitut keskeiset muutokset ovat sektoreittain seuraavat.

 

Tuomioistuinlaitos

Osapuolet tunnistivat käräjä- ja lainkäyttösihteerien tehtäväsisällöissä tapahtuneita muutoksia, jotka pyrittiin huomioimaan avaamalla sopimukseen tuomioistuinlaitokselle uusi vaativuustaso Y9A, lainkäytön sihteeri, vaativat lainkäytön tukipalvelut 155c.

Uusi taso on 1.3.2024 lukien tehtäväkohtaisen palkan osalta 50,75 euroa korkeampi kuin Y9. Tasolle arvioidaan arviointiryhmän kautta 500 lainkäytön sihteeriä.

Lisäksi sopimukseen avataan uusi taso Y16, hallintosihteeri, hallinto- tai henkilöstöpäällikön tehtävät 101b. Henkilöstösihteerien osalta tämä koskee 7 henkilöä, 5 hallintopäällikköä ja 2 esimiehenä toimivaa henkilöstösihteeriä.

Syyttäjälaitos

Käytettäväksi avataan uusi vaativuustaso Y11, AIPA –erityissihteeri, 355a. Tasolle sijoittuu 5 tehtävää. Lisäksi kahden erityisasiantuntijan tehtävän vaativuutta korotetaan tasolta Y16 tasolle Y17. Y17, henkilöstösuunnittelija/controller 305 b

Oikeusapu ja edunvalvontapiirit

Yksikkövastaavina toimineiden talous- ja velkaneuvojien palkkaus on ollut Y14 tai Y 15 riippuen siitä, mikä heidän perustehtävänsä vaativuus on ollut. Tämä on johtanut yhteisesti tunnistettuun tilanteeseen, jossa samasta työstä maksetaan eri palkkaa. Osana virastoeräratkaisua palkkaus on yhtenäistetty - Y15, talous- ja velkaneuvoja, yksikkövastaava (esimies vähintään 10 henkilölle) 201 a. Ratkaisu koskee 8 henkilöä.

Sopimukseen avataan uusi vaativuustaso osastovastaavalle, jolloin esimiesrakenne eri sektoreiden välillä on yhdenmukainen Y12, edunvalvonta-/oikeusapusihteeri, yksikkövastaava (esimies vähintään 8 henkilölle) 202a

Ulosottolaitos

Ulosottolaitoksen yhteisten palveluiden osastosihteerien palkkausta muutetaan perustamalla uusi tehtäväkuvaus ja tehtävänumero Y 13, osastosihteeri 408 a, jolloin palkkaus muuttuu Y12 vaativuustasolta Y 13 vaativuustasolle.

 

Sopimusratkaisu tulee voimaan 1.3.2024 lukien ja siihen perustuvat korotukset maksetaan palkeiden aikataulun mukaisesti.